Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Razlika između analognog i digitalnog signala

Analogni i digitalni su različiti oblici signala. Signali se koriste za prijenos informacija s jednog uređaja na drugi. Analogni signal je kontinuirani val koji se stalno mijenja tijekom vremenskog razdoblja. Digitalni signal je diskretne prirode. Temeljna razlika između analognog i digitalnog signala je da je analogni signal predstavljen sinusnim valovima, dok je digitalni signal predstavljen kvadratnim valovima. Dozvoljava nam da naučimo još neke razlike između analognog i digitalnog signala uz pomoć donjeg dijagrama usporedbe.


Tablica usporedbe

Osnova za usporedbuAnalogni signalDigitalni signal
Osnovni, temeljniAnalogni signal je kontinuirani val koji se mijenja tijekom vremenskog razdoblja.Digitalni signal je diskretni val koji prenosi informacije u binarnom obliku.
prikazAnalogni signal predstavlja sinusni val.Digitalni signal je prikazan kvadratnim valovima.
OpisAnalogni signal opisan je amplitudom, razdobljem ili frekvencijom i fazom.Digitalni signal opisan je bitnim i bitnim intervalima.
opsegAnalogni signal nema fiksni raspon.Digitalni signal ima konačan raspon, tj. Između 0 i 1.
IskrivljenjeAnalogni signal je skloniji izobličenju.Digitalni signal je manje sklon izobličenju.
PrenositiAnalogni signal prenosi podatke u obliku vala.Digitalni signal prenosi podatke u binarnom obliku, tj. 0 i 1.
PrimjerLjudski glas je najbolji primjer analognog signala.Signali koji se koriste za prijenos u računalo su digitalni signal.

Definicija analognog signala

Analogni signal je vrsta kontinuiranog oblika valova koji se mijenja tijekom vremena. Anlaog signal je dalje klasificiran u jednostavne i kompozitne signale. Jednostavan analogni signal je sinusni val koji se ne može dalje dekomponirati. S druge strane, kompozitni analogni signal može se dalje dekomponirati na više sinusnih valova. Analogni signal opisan je pomoću amplitude, perioda ili frekvencije i faze. Amplituda označava maksimalnu visinu signala. Frekvencija označava brzinu kojom se signal mijenja. Faza označava položaj vala u odnosu na vrijeme nula.

Analogni signal nije imun na buku pa se suočava s izobličenjem i smanjuje kvalitetu prijenosa. Raspon vrijednosti u analognom signalu nije fiksan.

Definicija digitalnog signala

Digitalni signali također nose informacije poput analognih signala, ali se donekle razlikuje od analognih signala. Digitalni signal je nekontinuirani, diskretni signal vremena. Digitalni signal prenosi informacije ili podatke u binarnom obliku, tj. Digitalni signal predstavlja informaciju u obliku bitova. Digitalni signal može se dalje dekomponirati na jednostavne sinusne valove koji se nazivaju harmonici. Svaki jednostavan val ima različite amplitude, frekvencije i faze. Opisan je digitalni signal s bitskom brzinom i intervalom bita. Bitski interval opisuje vrijeme potrebno za slanje jednog bita. S druge strane, brzina bitova opisuje frekvenciju bitskog intervala.

Digitalni signal je više imun na buku; stoga se teško suočava s bilo kakvim izobličenjem. Digitalni signali su lakši za prijenos i pouzdaniji su u usporedbi s analognim signalima. Digitalni signal ima konačan raspon vrijednosti. Raspon digitalnog signala je između 0 i 1.

Ključne razlike između analognog i digitalnog signala

  1. Analogni signal predstavlja kontinuirani val koji se stalno mijenja tijekom vremenskog razdoblja. S druge strane, digitalni signal predstavlja nekontinuirani val koji prenosi informacije u binarnom formatu i ima diskretne vrijednosti.
  2. Analogni signal je uvijek predstavljen kontinuiranim sinusnim valom, dok je digitalni signal predstavljen kvadratnim valovima.
  3. Dok govorimo o analognom signalu opisujemo ponašanje vala u odnosu na amplitudu, razdoblje ili frekvenciju i fazu vala. S druge strane, dok govorimo o diskretnim signalima opisujemo ponašanje vala u odnosu na brzinu bita i bitni interval.
  4. Raspon anlaog signala nije fiksan, dok je domet digitalnog signala konačan i kreće se u rasponu od 0 do 1.
  5. Analogni signal je skloniji izobličenju kao odgovor na buku, ali digitalni signal ima imunitet kao odgovor na buku pa se rijetko suočava s bilo kakvim izobličenjem.
  6. Analogni signal prenosi podatke u obliku vala, dok digitalni signal prenosi podatke u binarnom obliku, tj. U obliku bitova.
  7. Najbolji primjer analognog signala je ljudski glas, a najbolji primjer digitalnog signala je prijenos podataka u računalo.

Zaključak:

Digitalni signal danas zamjenjuje analogni signal, ali analogni signal je još uvijek najbolji za prijenos zvuka.

Top